ועדות פקולטה

ועדות אוניברסיטה

עזרה לסטודנטים במצוקה

עבודות שיפוט

עבודת גמר

דוקטורט ת״א

מיכל זליכה

FOHS

FOHShttp://in.bgu.ac.il/fohs/Pages/default.aspx
חבר סגל

My BGU scholar profile